PA

PA工程塑胶原料黄卡,PA塑料黄卡,PA工程塑料SGS,最新报价价格,出厂证明,加工手册,材质证明.
PRODUCT
Polyamide 66 (PA66) HPA DP264X3M UL黄卡
Polyamide 66 (PA66) HPA DP264X3MUL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Polyamide 66 (PA66) PA66-R10G(d1) (##), PA66-RG(d1)1(ddd) UL黄卡
Polyamide 66 (PA66) PA66-R10G(d1) (##), PA66-RG(d1)1(ddd)UL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Polyamide 66 (PA66) PA66-R10G15 (##), PA66-RG151(ddd) UL黄卡
Polyamide 66 (PA66) PA66-R10G15 (##), PA66-RG151(ddd)UL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Polyamide (PA) NXG5545NS UL黄卡
Polyamide (PA) NXG5545NSUL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Polyamide 66 (PA66) N66GP30 U UL黄卡
Polyamide 66 (PA66) N66GP30  UUL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Polyamide 66 (PA66) 6401G1 UL黄卡
Polyamide 66 (PA66) 6401G1UL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Polyamide 66 (PA66) A3X2G7(o)Q724(f1) UL黄卡
Polyamide 66 (PA66) A3X2G7(o)Q724(f1)UL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Polyamide 66 (PA66) A3X2G7(o)Q724(f2) UL黄卡
Polyamide 66 (PA66) A3X2G7(o)Q724(f2)UL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Polyamide 6/6 (PA6/6) NN-40CF/000 FRV0(r50f) UL黄卡
Polyamide 6/6 (PA6/6) NN-40CF/000 FRV0(r50f)UL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Polyamide 66 (PA66) N10(uu)HLFRA UL黄卡
Polyamide 66 (PA66) N10(uu)HLFRAUL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Polyamide (PA) OM 648 UL黄卡
Polyamide (PA) OM 648UL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Polyamide 66 (PA66) FR V0 UL黄卡
Polyamide 66 (PA66) FR V0UL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Polyamide 6 (PA6) B2AFM00X0N00L UL黄卡
Polyamide 6 (PA6) B2AFM00X0N00LUL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Polyamide 66 (PA66) A70 U H TM-Y BLACK 70 UL黄卡
Polyamide 66 (PA66) A70 U H TM-Y BLACK 70UL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Polyamide 66 (PA66) A70 G25 U-SO BLACK 70 UL黄卡
Polyamide 66 (PA66) A70 G25 U-SO BLACK 70UL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Polyamide 6T/66 (PA6T/66) Grivory XE 3876 (f1), Grivory HT2V-3X V0 (f1)&nbs
Polyamide 6T/66 (PA6T/66) Grivory XE 3876 (f1), Grivory HT2V-3X V0 (f1)UL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Polyamide 66 (PA66) PA66-R10G50 (##), PA66-RG501(ddd) UL黄卡
Polyamide 66 (PA66) PA66-R10G50 (##), PA66-RG501(ddd)UL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Polyamide 66 (PA66) PA66-R10G25 (##), PA66-RG251(ddd) UL黄卡
Polyamide 66 (PA66) PA66-R10G25 (##), PA66-RG251(ddd)UL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Polyamide 66 (PA66) PA66-R10G10 (##), PA66-RG101(ddd) UL黄卡
Polyamide 66 (PA66) PA66-R10G10 (##), PA66-RG101(ddd)UL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Polyamide 66 (PA66) PA66-R10G05 (##), PA66-RG051(ddd) UL黄卡
Polyamide 66 (PA66) PA66-R10G05 (##), PA66-RG051(ddd)UL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Copyright © sujiaowuxing.com All Rights Reserved,